żołnierze drugiej wojny światowej

GolgotaWschodu.pl – tragiczny rozdział w historii Polski

wzgórze z krzyzami

Golgota, o czym możemy dowiedzieć się z przekazów biblijnych, była wzgórzem wznoszącym się nieopodal Jerozolimy, na którym dokonywano egzekucji osób skazanych na śmierć. To właśnie tam Jezus Chrystus, wraz z dwoma złoczyńcami, został ukrzyżowany po wcześniejszym biczowaniu i cierpieniach Drogi Krzyżowej. Tam dokonała się Męka Pańska i wielkie odkupienie. Bo chociaż nie każdy o tym wiedział lub to rozumiał – zarówno w czasach opisywanych w Biblii, jak i późniejszych – śmierć Chrystusa na krzyżu miała określony sens, swoje głębokie znaczenie. To była największa z możliwych ofiar, za nas wszystkich, odkupująca nasze grzechy i odbudowująca przymierze człowieka z Bogiem. Jednocześnie, ofiara ta stała się wielkim zwycięstwem nad diabłem, zwycięstwem dobra ze złem, miłości ze śmiercią. W kontekście takiej wykładni Golgota przyjmuje kolejne, zdecydowanie ważniejsze znaczenia symboliczne dla całej wiary katolickiej i jej rozumienia.

tory kolejowe

Sformułowanie „Golgota Wschodu” stworzył Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II. W szerszym i prostszym sensie, pojęcie to odnosi się do wydarzeń po 17 września 1939 roku, jakie miały miejsce na wschodnich terenach Polski. Chodzi o akt agresji Związku Radzieckiego, wymierzony w niepodległość i suwerenność naszego państwa, które wcześniej naruszyła hitlerowska III Rzesza. Można więc powiedzieć, że w kręgu zagadnienia, jakim jest „Golgota Wschodu” znajdują się przejawy i świadectwa różnych, okrutnych i dramatycznych doświadczeń, wynikających z ataku sił sowieckich: m.in. niszczenie mienia i kultury polskiej, zesłania setek tysięcy ludzi na Syberię, wreszcie ogromna liczba cierpień i bestialskich morderstw – zarówno wśród ludności cywilnej, jak i polskich żołnierzy, w kontekście osobnych losów i przypadków, czy wydarzeń dziś bardziej transparentnych, np. Zbrodni Katyńskiej. Oczywiście, mają tu swój udział również prześladowania oraz zabójstwa na tle religijnym, których ofiarą padali księża i zakonnicy.

siatka z drutu kolczastego

Metafora ukuta przez Jana Pawła II pod wieloma względami jest zrozumiała i sugestywna. Po pierwsze, Karol Wojtyła, zanim jeszcze został papieżem, wielokrotnie i w różnych odcieniach cierpienia ludzkiego doświadczał straszliwości, jakie przyniosła II wojna światowa. Po drugie, pojęcie „Golgoty Wschodu” odnosi się bądź co bądź do sprawców, przed którymi musiał się bronić i po ogłoszeniu pokoju – jako człowiek z państwa objętego stalinowskim reżimem, czy wreszcie jako duchowny, należący do kościoła przez ten reżim zwalczany. Po trzecie, symbol zaczerpnięty z Biblii wydaje się oczywisty w przypadku osoby piastującej stanowisko głowy Kościoła – a także kraju, którego podwaliny tworzy kultura chrześcijańska. Po czwarte, wykorzystanie kontekstu Golgoty dodatkowo wpisuje wydarzenia z historii Polski w szerszy plan boski, prawdę głoszoną przez Jezusa Chrystusa. A jednocześnie można powiedzieć, że to kolejna próba zmierzenia się z sensem ludzkiego cierpienia, pytaniem o istnienie zła i rozumieniem tych ogromnych ofiar, jakie we wspomnianym okresie zostały poniesione.

lata drugiej wojny światowej

Zwłaszcza ostatni z wymienionych aspektów wydaje się tyle samo interesujący, co ważny, a nawet budzący pewien niepokój. Czy okrutne wydarzenia w dziejach polskich – w tym przypadku te rozgrywające się po 17 września 2018 i związane z krokami podjętymi przez radziecką Rosję – miały głębszy sens, który powinniśmy pojąć w kontekście wyznawanej wiary i nauki, jaką głosił Chrystus? Jaki on może być? Czy w ogóle jest możliwe widzenie go z perspektywy ludzkiej, ziemskiej, przestrzeni życia i świadomości, która stała się bezpośrednim podłożem wymienionych wcześniej cierpień? Pojemne, wręcz filozoficzne zagadnienie „Golgoty Wschodu” to wciąż otwarte pytanie o historię, religię, wiarę i relacje, zarówno międzyludzkie, jak i z Bogiem. Rozwinięciem dyskursu na tematy krążące wokół pojęcia Jana Pawła II ma być właśnie niniejsza strona www.golgotawschodu.pl. Zachęcamy do zapoznania się z różnorodnymi materiałami, zebranymi w tym serwisie, oraz wspólnej dyskusji.

chrystus